Regelgeving omtrent vlambooggevaar


Arbowet

Als het gaat om gezond en veilig werken, heeft elk Nederlands bedrijf zich te houden aan de Arbowet. Deze wet bevat algemene bepalingen voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. Expliciete arbeidsrisico’s zoals werkzaamheden met mogelijke blootstelling aan vlambogen worden in deze wet niet behandeld. De Arbowet wordt in het Arbobesluit iets concreter gemaakt door algemene eisen te stellen aan elektrische installaties en werkzaamheden aan elektrische installaties zoals het ontwerp, het onderhoud, deskundigheid en bevoegdheden van de werknemers en veiligheidsmaatregelen. De Arboregeling schrijft ten slotte voor dat dat er een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd moet worden voor risico’s op zware ongevallen die verbonden zijn aan installaties.

NEN 3140

De NEN 3140, gebaseerd op de Europese norm EN 50110, is de Nederlandse norm op het gebied van ‘bedrijfsvoering van elektrische installaties’ en kan beschouwd worden als een aanvulling op artikel 3.5 van het Arbobesluit. Deze norm biedt namelijk concrete richtlijnen voor werkzaamheden waar de kans op een vlamboog met ernstig letsel aanzienlijk is. Sinds 2018 is er in de NEN 3140 duidelijk meer aandacht voor het beheersen van vlamboogrisico zoals het voorschrijven van een RI&E voor vlambooggevaar en het gebruik van PBM’s die passen bij de berekende vlamboogenergie. Dat laatste betekent dus dat er altijd een vlamboogberekening gedaan moet worden om te voldoen aan de richtlijnen. Ondanks dat de NEN 3140 een norm is en geen wet wordt een werkgever wel degelijk verantwoordelijk gehouden voor (letsel)schade als blijkt dat deze richtlijnen niet opgevolgd zijn.

NFPA 70E

De NFPA 70E is de Amerikaanse norm voor ‘elektrische veiligheid op de werkplek’. Aangezien de Nederlandse en Europese normen weinig details bevatten voor risicobeheersing voor vlambooggevaar, is de NFPA 70E een onmisbare aanvulling voor eenieder die zich met dit onderwerp bezighoudt. De norm heeft veel nuttige tabellen opgenomen als richtlijn voor de keuze van PBM’s aan de hand van de berekende vlamboogenergie. De NFPA 70E gaat uitgebreid in op werkmethoden zoals het beschrijven van werkzaamheden waar aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn. Ten slotte wordt de IEEE 1584 aanbevolen als methode voor vlamboogberekeningen.

IEEE 1584

Een juiste vlamboogberekening is essentieel als basis voor risicobeheersing van vlambooggevaar. De norm IEEE 1584 schrijft een methode voor om de maximale vlamboogenergie in cal/cm² te berekenen per elektrische verdeler. In het kort komt de methode neer op (1) het verzamelen van technische gegevens voor een kortsluitstudie en selectiviteitsstudie, (2) het berekenen van de kortsluitstroom, (3) het berekenen van de vlamboogstroom, (4) het bepalen van de afschakeltijd met de vlamboogstroom en (5) het berekenen van de vlamboogenergie in cal/cm². Onderdeel van de vlamboogstudie is ook dat er verschillende scenario’s worden berekend zoals de situatie waarbij het maximale netbedrijf inclusief motoren is ingeschakeld of de situatie wanneer enkel de generatoren zijn ingeschakeld als voedingsbronnen.